GS. TS. Nguyễn Viết Trung - ĐH Giao thông Vận Tải

Các bản vẽ mẫu cho Sinh Viên

 

           Bản vẽ nút giao thông  (Download   1   2  3)

          Bản vẽ nút giao TP HCM  (Download)

           Bản vẽ nút giao thông Ngã Tư Vọng  (Download)

           Bản vẽ nút giao thông Ngã Tư Sở  (Download)

           Một số bản vẽ cầu Cần Thơ  (Download)

           Một số bản vẽ cầu Mỹ Thuận (Download)

           Một số bản vẽ cầu Bính (Download)

          Một số bản vẽ cầu Bãi Cháy (Download)

           Bản vẽ tổ chức thi công     (Download...)

           Bản vẽ thép hình     (Download...)

           Bản vẽ dầm T 33m     (Download...)

          Bản vẽ dầm Super T     (Download...)

          Bản vẽ dầm BTCT thường     (Download...)

          Bản vẽ thi công cầu     (Download...)

          Bản vẽ dầm bản rỗng DƯL 15m

          Bản vẽ dầm bản lỗ rỗng

            01_02     (Download...)

          04            (Download...)

          05            (Download...)

          06            (Download...)

          07            (Download...)

          08            (Download...)