GS. TS. Nguyễn Viết Trung - ĐH Giao thông Vận Tải

Dầm Super T DƯL kéo trước

  

    Bản tính dầm Super T theo AASHTO 96

  Bản tính dầm Super T theo 22TCN 272-05  (Download)

          (bản chỉnh sửa chương V  của sách ”cáC ví dỤ tính toán dẦm cẦu  cHŨ I,  T,  super-T BẰng btCT dỰ Ứng lỰc theo tiÊu chuẨn 22Tcn  272-05” bạn nên tham khảo thêm sách trên để nắm được phần lý thuyết về  các bước tính toán thiết kế trình bày ở chương 1)