GS. TS. NguyÔn ViÕt Trung - DHGTVT

Một số tiêu chuẩn do Bộ Xây dựng ban hành

  

  Nghị định 16 07 về QLDA

  Quy đinh 092005 về áp dụng Tiêu chuẩn nước ngoài

   TCXD286_2003 Ep va cong coc TCTC va nghiem thu

   TCXD 197-1997-NCT-Thi cong coc khoan nhoi

   TCXDVN305 2004 ve Thi cong BT khoi lon

  TCXDVN 308-2003-PP xac dinh ham luong phu gia khoang

  ND 71-06-6-2005-Ve quan ly dau tu xay dung cong trinh dac thu

  QD_122005-Chung chi TVGS

  TCXD 196-1997-NCT-Thu tinh va kiem tra CL coc khoan nhoi

  TCXD 199-1997-NCT-Ky thuat che tao be tong mac 400-600

TCXDVN 307-2003-PPxac dinh ham luong XM trong BT dong ran

  TCXDVN 325-2004-Phu gia hoa hoc cho be tong