Bộ môn Công trình Giao thông Thành phố - ĐH Giao thông Vận Tải

Tiêu chuẩn Thiết kế Cầu 22TCN 272-05

 

         Một số phần của tiêu chuẩn mới

      22TCN 272 - 05 :

          Phần 1

            Phần 2

            Phần 3

            Phần 4

            Phần 5

            Phần 6

            Phần 9

            Phần 10

            Phần 11

            Phần 12

            Phần 13

            Phần 14

                Các Bảng tra trợ giúp thiết kế

 

 Nếu có thắc mắc gì bạn có thể đặt câu hỏi trực tiếp với

GS. Nguyễn Viết Trung tại địa chỉ mail: viettrungng@yahoo.com

hoặc Bm CTGTTP ctgttp@yahoo.com